Moja Polenergia – Regulamin

Kontrast
Wielkość liter - A +

Moja Polenergia – Regulamin

REGULAMIN SERWISÓW SAMOOBSŁUGOWYCH:
MOJA POLENERGIA oraz APLIKACJA MOBILNA MOJA POLENERGIA

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) dotyczy korzystania z Serwisów samoobsługowych:
  a) serwisu Moja Polenergia dostępnego pod adresem https://mojapolenergia.pl, oraz
  b) aplikacji mobilnej Moja Polenergia,
  zarządzanych przez Polenergię Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103233, numer identyfikacji podatkowej: 587-15-40-127, kapitał zakładowy: 14 494 000,00 zł, (dalej jako „POLD” lub „my”).
 2. Regulamin określa zakres, zasady i rodzaje usług, jakie świadczymy drogą elektroniczną jako podmiot sprzedający energię elektryczną i świadczący usługi dystrybucyjne, jak również jako podmiot świadczący inne usługi. Regulamin określa również warunki udostępniania i korzystania z systemu teleinformatycznego, który obsługuje Serwisy samoobsługowe.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie:
  a) Serwis samoobsługowy– oznacza zarówno Serwis jak i Aplikację;
  b) Serwis – elektroniczne biuro obsługi klienta dostępne pod adresem internetowym https://mojapolenergia.pl;
  c) Aplikacja – elektroniczne biuro obsługi klienta w wersji na urządzenia mobilne z systemem Android oraz IOS, jako aplikacja mobilna przeznaczona na urządzenia mobilne, (np. smartfony). Aplikacja jest częścią Serwisu Moja Polenergia i umożliwia dostęp do niego po zainstalowaniu jej na urządzeniu mobilnym Klienta. Poszczególne, oznaczone innymi nazwami wersje aplikacji mobilnej mogą̨ się̨ różnić wymogami technicznymi.
  d) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933).
  e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  f) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania oraz przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  g) Środki komunikacji elektronicznej – to rozwiązania techniczne, urządzenia teleinformatyczne oraz narzędzia programowe, które umożliwiają̨ porozumiewanie się̨ na odległość. Wykorzystują̨ transmisję danych między systemami teleinformatycznymi – w szczególności pocztę elektroniczną;
  h) Klient indywidualny – osoba fizyczna, która zawarła z nami Umowę. Klient indywidualny posiada dostęp do Serwisu i Aplikacji;
  i) Klient biznesowy – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z nami Umowę. Klient biznesowy posiada dostęp tylko do Serwisu;
  j) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu samoobsługowego jako Klient indywidualny lub jako osoba upoważniona do korzystania w imieniu Klienta Biznesowego.
  k) Login – adres e-mail, który umożliwia Użytkownikowi dostęp do Serwisów samoobsługowych.
  l) Hasło – ciąg znaków, które podaje Użytkownik podczas pierwszego logowania do Serwisów samoobsługowych. Liczbę̨ i typ znaków wskazuje serwis w chwili jego ustalania.
  m) Numer płatnika – numer, który znajduje się na fakturze Klienta dotyczącej energii elektrycznej lub na Umowie.
  n) PIN – ciąg cyfr wykorzystywany przy uwierzytelnianiu Użytkownika Aplikacji z urządzenia, które Klient uzna za zaufane.
  o) Dane biometryczne – oznaczają̨ dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają̨ lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.
  p) Czytnik cech biometrycznych – funkcja urządzenia mobilnego Użytkownika udostępniona przez producenta urządzenia lub producenta zainstalowanego na nim oprogramowania. Funkcja ta służy do odczytywania cech biometrycznych i zapisania informacji o nich w urządzeniu Użytkownika. Informacje te są̨ wykorzystywane w celu utworzenia odpowiadającego im cyfrowego klucza Użytkownika. Cecha biometryczna i ww. klucz użytkownika nie są̨ przekazywane POLD.
  q) Umowa – umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej bądź umowa oświadczenie usług dystrybucyjnych zawarta przez Klienta z POLD.
  r) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym. POLD zaleca korzystanie z Przeglądarek określonych w par. 6 pkt. 13 Regulaminu,
  s) Cookies – pliki w formie tekstowej, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu tych urządzeń.  Umożliwiają one identyfikowanie komputera i przeglądarki, której ten komputer używał do przeglądania np. naszej strony internetowej, lub pozyskiwanie i przechowywanie innych danych o aktywności użytkownika. Więcej szczegółów na temat plików cookies znajduje się w – Polityce Cookies.
  t) Adres poczty elektronicznej –adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty.
  u) Konto – część Serwisów samoobsługowych, do którego dostęp wymaga rejestracji i zalogowania przez Użytkownika, na którym gromadzone są̨ informacje o Użytkowniku, gdzie Użytkownik może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu samoobsługowego dotyczących Umów. Klient może posiadać tylko jedno Konto,
  v) Multi Factor Authentication – jest to wieloskładnikowe uwierzytelnienie (weryfikacja) Użytkownika podczas logowania i innych wrażliwych czynnościach wykonywanych w aplikacji. Uwierzytelnienie Użytkownika następuje na podstawie znajomości loginu, hasła oraz dodatkowego kodu otrzymywanego drogą mailową lub w wiadomości SMS, w zależności od wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji.
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że jest Klientem lub osobą upoważnioną z mocy prawa lub na podstawie innych prawnie wiążących uzgodnień, do działania w imieniu Klienta w zakresie utworzenia Konta oraz wszelkich aktywności podejmowanych przez niego w ramach korzystania z Serwisu samoobsługowego.
 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na opisane w nim zasady świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną oraz zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania. Nie zawieramy z Użytkownikiem osobnej umowy dotyczącej korzystania z serwisów samoobsługowych.
 6. Usługi dostępne za pomocą̨ serwisów samoobsługowych świadczone są̨ przez POLD.

 

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Serwisów samoobsługowych

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3 poniżej, z Serwisów samoobsługowych mogą korzystać Użytkownicy, którzy
  i) są Klientami będącymi stroną Umowy z POLD, lub są osobami upoważnionymi do działania w imieniu Klientów biznesowych będących stroną Umowy z POLD,
  ii) zaakceptowali Regulamin.
 2. Z Aplikacji mogą korzystać wyłącznie Klienci indywidualni.
 3. Z Serwisu mogą korzystać zarówno Użytkownicy będący Klientami indywidualnymi jak i osobami upoważnionymi do działania w imieniu Klienta Biznesowego.

 

§ 3 Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

 1. Serwisy Samoobsługowe umożliwiają̨ Państwu korzystanie z następujących usług:
  a) dostęp, poprzez Serwis oraz Aplikację, do aktualnych informacji i rozliczeń, które wynikają̨ z zawartych Umów m.in.:
  i) podgląd umów,
  ii) pobieranie e-faktur,
  iii) płacenie online,
  iv) zarządzanie powiadomieniami,
  v) podgląd zużycia energii elektrycznej,
  vi) podgląd wiadomości wysłanych przez POLD
  b) możliwość́ kontaktowania się̨ z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadku błędu Serwisu lub Aplikacji
 2. W związku z ciągłym rozwojem Serwisów samoobsługowych, zakres usług oraz zakres funkcjonalny może ulegać́ zmianie. Zmiana zakresu funkcjonalnego lub zakresu usług dostępnych w Serwisach samoobsługowych nie wymaga zmiany Regulaminu, jeśli nie wpływa to na zakres Państwa praw lub obowiązków.
 3. Możemy w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować́ usługi dostępne w Serwisach samoobsługowych, a także zawieszać́ ich działanie lub dodawać́ nowe usługi z uwzględnieniem postanowień ust. 2. Aktualny zakres usług znajdą Państwo pod adresem www.mojapolenergia.pl.

 

§ 4 Warunki przystąpienia oraz rezygnacji z usług

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i zarejestrowanie się w Serwisie samoobsługowym następuje założenie indywidualnego konta.
 2. Aplikację mobilną Użytkownik będący Klientem indywidualnym może pobrać m.in. za pośrednictwem sklepu App Store lub Google Play, a następnie przeprowadzić proces rejestracji.
 3. Aktywacja Aplikacji oraz korzystanie z Serwisu wymaga, aby Użytkownik zaakceptował niniejszy Regulamin.
 4. Każdy, kto dokonuje rejestracji w Serwisie samoobsługowym, działając w imieniu i na rzecz Klienta, zobowiązany jest do posiadania stosownego umocowania.
 5. Mogą̨ Państwo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu samoobsługowego w następujący sposób:
  a) w formie pisemnej – poprzez przesłanie oświadczenia na adres POLD, wskazany w Regulaminie.
  b) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 699 606 707,
  c) poprzez skorzystanie z opcji usunięcia konta znajdującej się w Aplikacji w opcji Ustawienia / Usunięcie Konta
  d) poprzez kontakt osobisty w Biurze Obsługi Klientów.
 6. Rezygnacja, o której mowa w ust. 5, nie obciąża Użytkownika żadnymi kosztami. Rezygnując z korzystania z Serwisu samoobsługowego, tracą Państwo dostęp do archiwum elektronicznych faktur. Poprzez rezygnację z korzystania z Serwisu samoobsługowego, POLD przestaje świadczyć dla Użytkownika usługi drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu i których aktualny zakres znajduje się pod adresem www.mojapolenergia.pl. Rezygnacja z korzystania z Serwisu samoobsługowego nie oznacza odstąpienia Klienta od Umowy. POLD nadal będzie przetwarzać dane osobowe Klientów poza tymi, które służyły wyłącznie do korzystania z Serwisu.
 7. Korzystając z Aplikacji Użytkownik może otworzyć zewnętrzną aplikację służącą do nawigacji, w celu wyświetlania lokalizacji naszych Biur Obsługi Klienta. W takim przypadku zewnętrzna aplikacja będzie pozyskiwać dane dotyczące lokalizacji urządzenia Użytkownika. Wyrażenie zgody na pozyskiwanie danych o lokalizacji urządzenia mobilnego przez zewnętrzną aplikację jest niezbędne do korzystania za pomocą̨ Aplikacji z powyższej funkcji. W przypadku korzystania z powyższej funkcji nasza Aplikacja nie będzie zbierać danych o lokalizacji urządzenia. Zgoda na pozyskiwanie danych o lokalizacji urządzenia mobilnego przez zewnętrzną aplikację może zostać́ w dowolnym momencie odwołana za pomocą zmiany ustawień urządzenia mobilnego Użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację. Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji z możliwości korzystania z Serwisu za pośrednictwem strony internetowej www.mojapolenergia.pl
 9. Jeśli nie aktywują̨ Państwo konta, podane przez Państwa podczas rejestracji dane zostaną usunięte.
 10. Jeśli na Koncie Użytkownika nie odnotujemy aktywności w okresie 18 miesięcy, Konto może zostać usunięte.

 

§ 5 Rejestracja w Serwisach samoobsługowych

 1. Aby zarejestrować się̨ do Serwisu należy wejść na stronę www.mojapolenergia.pl (Klient indywidualny i Klient biznesowy) lub pobrać i uruchomić aplikację mobilną (tylko Klient indywidualny) z jednego ze sklepów: Google Play dla platformy Android lub App Store dla platformy IOS i wybrać opcję „zarejestruj się”.
 2. Na formularzu rejestracyjnym w zależności od wyboru rodzaju konta należy wprowadzić wskazane tam dane:
  a) Dla rodzaju konta „Prywatne” dotyczące Klienta Indywidualnego:
  i) numer płatnika znajdujący się m.in. na fakturach otrzymywanych z POLD;
  ii) numer PESEL (w przypadku wyboru konta prywatnego) lub NIP w przypadku wyboru konta firmowego;
  iii) adres email będący jednocześnie loginem dla Państwa konta;
  iv) hasło;
  v) akceptacja niniejszego regulaminu;
  vi) (opcjonalnie) numer telefonu;
  b) Dla rodzaju konta „Firmowe” dotyczące Klienta biznesowego:
  i) imię i nazwisko osoby funkcyjnej reprezentującej Klienta biznesowego;
  ii) z listy rozwijanej należy wybrać stanowisko osoby funkcyjnej;
  iii) kkwotę brutto do zapłaty jednej z 3 ostatnich faktur. Pole będzie weryfikowane i musi być zgodne z wartościami z faktury. Pole nie pojawi się w przypadku, kiedy link aktywacyjny zostanie przesłany przez POLD po aktywacji Umowy w systemie;
  iv) numer płatnika znajdujący się m.in. na fakturach otrzymywanych z POLD;
  v) NIP w przypadku wyboru konta firmowego;
  vi) adres email będący jednocześnie loginem dla Państwa konta;
  vii) hasło;
  viii) akceptacja niniejszego regulaminu;
  ix) (opcjonalnie) numer telefonu.
 3. Po ukończeniu procesu rejestracji, na wskazany przez Użytkownika adres email zostanie wysłany link aktywacyjny o określonym terminie ważności.
 4. Rejestracja jest procesem jednorazowym. W sytuacji, kiedy do danego numeru PESEL (dla konta prywatnego) lub numeru NIP (dla konta firmowego), poza numerem płatnika podanym na formularzu rejestracyjnym, przypisane są inne numery płatnika tego Klienta, Użytkownik otrzyma stosowną informację w procesie rejestracji wraz z możliwością podpięcia dodatkowych numerów płatnika do konta w Serwisie samoobsługowym. W przypadku niewybrania przez Użytkownika innych umów zgromadzonych wokół pozostałych numerów płatnika niż tego podanego w procesie rejestracji, dostęp do tych umów w Serwisie samoobsługowym będzie możliwy po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w trybie reklamacyjnym na adres email lub numer telefonu podany na końcu tego dokumentu.
 5. Korzystanie z serwisu dla nowych Użytkowników, tj. Użytkowników rozpoczynających korzystanie z Aplikacji oraz Serwisu od dnia obowiązkowego wdrożenia stosowania funkcjonalności MFA, wymaga wdrożenia funkcjonalności MFA zgodnie ze swoimi preferencjami (e-mail lub SMS), bez możliwości późniejszego wyłączenia. Dzień obowiązkowego wdrożenia stosowania funkcjonalności MFA zostanie określony i ogłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem Użytkownikom. Użytkownicy, którzy korzystali z Aplikacji oraz Serwisu przed dniem obowiązkowego wdrożenia stosowania funkcjonalności MFA będą mogli wedle swojego wyboru włączyć MFA zgodnie ze swoimi preferencjami (e-mail lub SMS), bez możliwości późniejszego wyłączenia. Podczas logowania po aktywacji MFA, po podaniu adresu e-mail i hasła wymagane będzie wpisanie 6-cyfrowego kodu uwierzytelniającego. Kod ten zostanie dostarczony drogą mailową lub w wiadomości SMS. Podczas wprowadzania kodu istnieje możliwość zapamiętania urządzenia, na którym wprowadzono kod. Pozwoli to na logowanie na tym urządzeniu bez użycia MFA przez 6 kolejnych miesięcy. Zmiana formy MFA jest możliwa dla wszystkich Użytkowników w ustawieniach dla autentykacji SMS lub email bądź SMS, natomiast zmiana autentykacji MFA za pomocą wyłącznie adresu e-mail jest niemożliwa.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgód na kontakt telefoniczny lub na kontakt drogą elektroniczną – w sprawach dotyczących realizacji zawartych przez Klienta Umów. Zgoda albo brak zgody na powyższe kanały kontaktu dotyczą wszystkich Umów zawartych pod numerem lub numerami płatnika przypisanymi do Klienta, zarówno przed jak i po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Zgoda lub brak zgody udzielone w Serwisie będą zapisywane jako najbardziej aktualne wybory Klienta (zastępować będą zgodę lub brak zgody wyrażane przy podpisywaniu konkretnej Umowy).
 7. W przypadku wcześniejszej rejestracji konta na stronie internetowej www.mojapolenergia.pl po zainstalowaniu aplikacji mobilnej nie jest wymagana ponowna rejestracja i odwrotnie.

 

§ 6 Warunki korzystania z Serwisów samoobsługowych

 1. Serwisy samoobsługowe udostępniamy Państwu 24 godziny na dobę̨, przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do przeprowadzania prac konserwacyjnych oraz chwilowych przerw technicznych odbywających się w godzinach 3:00 – 6:00 rano.
 2. Korzystanie z Aplikacji może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ponosi Użytkownik wg taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej.
 3. W przypadku, kiedy czas przerwy planowej będzie dłuższy niż 12 godzin, Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem Serwisu samoobsługowego.
 4. Strefą czasową właściwą dla Serwisu samoobsługowego, jest strefa czasowa właściwa dla terytorium Polski.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Login oraz Hasło przed dostępem osób trzecich.
  Hasło można zmienić na inne w dowolnym momencie, po zalogowaniu się̨ do Serwisu samoobsługowego lub na ekranie logowania w Serwisie. W celu uzyskania dostępu do Serwisów samoobsługowych należy podać Login i Hasło. Login i Hasło są jednakowe dla wszystkich Serwisów samoobsługowych.
 6. Do Aplikacji można się̨ zalogować również PIN-em, który należy podać́ po pierwszym zalogowaniu do aplikacji. Jeżeli telefon posiada funkcję czytnika cech biometrycznych, można ustawić́ np. odcisk palca lub wygląd twarzy, które posłużą Państwu do logowania się̨ do Aplikacji.
 7. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność́ za wszelkie skutki, które wynikną, jeżeli Login i Hasło Użytkownika zostaną̨ wykorzystane przez osoby trzecie. Bedzie to miało miejsce w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik nie dochowa należytej ostrożności w zapewnieniu bezpieczeństwa tych danych.
 8. Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać́, czy wszystkie dyspozycje widoczne na Koncie zostały przez niego zlecone. Jeśli pojawią się̨ jakieś́ nieprawidłowości, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić je do POLD.
 9. Nie kontrolujemy środowiska komputerowego Użytkowników i nie gwarantujemy poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Użytkownika. POLD nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych usług.
 10. Dbanie o bezpieczne środowisko komputerowe należy do obowiązków Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w urządzeniu Użytkownika.
 11. Nie mogą̨ Państwo dostarczać́ do naszych systemów teleinformatycznych lub poprzez nie treści o charakterze bezprawnym, treści naruszających dobra osób trzecich, treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, a także treści które powodują̨ zachwianie pracy lub przeciążenie naszych Systemów teleinformatycznych (dotyczy to także Systemów teleinformatycznych innych podmiotów, które biorą̨ udział w świadczeniu usług na rzecz Użytkownika).
 12. Aby mogli Państwo korzystać z usług w zakresie płatności elektronicznych za pośrednictwem Serwisu samoobsługowego, należy zaakceptować, odmienne od niniejszego Regulaminu, postanowienia dotyczące realizacji tych usług. Stanowią one część Umowy zawartej przez Klienta z POLD bądź część umowy z usługodawcą systemu płatności, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
 13. Aby mogli Państwo korzystać́ ze wszystkich funkcjonalności Serwisów samoobsługowych, zalecamy włączenie obsługi JavaScript oraz stosowanie jednej z niżej wymieniowych przeglądarek internetowych, które akceptują̨ pliki cookies. Minimalne wymagania techniczne:
  Moja Polenergia (aplikacja webowe):
  a) Microsoft Edge od wersji 14
  b) FireFox od wersji 52
  c) Chrome od wersji 49
  d) Safari od wersji 10Aplikacja mobilna Moja Polenergia:
  a) System Android od wersji 5.0
  b) System IOS od wersji 12
 14. POLD nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarek innych niż zalecane. Do poprawnego działania Serwisów samoobsługowych niezbędny jest dostęp do Internetu.
 15. W związku ze świadczeniem usług w Serwisie oraz Aplikacji, wykorzystujemy narzędzia, które służą badaniu zachowania użytkowników. Szczegółowe informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Cookies.
 16. Aby przeglądać dokumenty finansowe, System teleinformatyczny Klienta powinien być wyposażony w program umożliwiający odczyt plików w formacie PDF, takich jak program Adobe Acrobat Reader.
 17. W przypadku istnienia zobowiązań Klienta wobec POLD, innych niż wynikających z tytułu sprzedaży lub świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, POLD zastrzega, że zobowiązania te mogą nie być widoczne w Serwisie.

 

§ 7 Obsługa płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. („Autopay”)
 2. Usługi świadczone są przez Autopay na zasadach określonych w regulaminie udostępnianym przez Autopay. Użytkownik może każdorazowo zapoznać się z regulaminem przed dokonaniem płatności z wykorzystaniem usług Autopay.
 3. Formy płatności, z których może skorzystać Użytkownik zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Autopay udostępnianym Użytkownikowi przed dokonaniem transakcji. Są to m.in:
  a) narzędzia bankowości elektronicznej (przelewy pay-by-link),
  b) karty płatnicze:
  i) Visa
  ii) Visa Electron
  iii) MasterCard
  iv) MasterCard Electronic Maestro
 4. Lista kanałów płatności wskazanych w pkt 3 może ulegać zmianom, o których Użytkownik będzie informowany przez Autopay zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętym przez Autopay regulaminie.
 5. POLD nie jest stroną umowy o realizację płatności zawieranej przez Użytkownika z Autopay i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Autopay.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usług przez Autopay powinny być kierowane bezpośrednio do Autopay. W przypadku skierowania przez Użytkownika reklamacji dotyczącej realizacji płatności przez Autopay do POLD, reklamacja Użytkownika nie będzie rozpatrywana, a Użytkownik powinien skierować reklamację do Autopay.
 7. Z tytułu świadczenia usług przez Autopay mogą być pobierane opłaty. Użytkownik informowany będzie o wysokości opłaty każdorazowo przed zawarciem umowy z Autopay i skorzystaniem z usług obsługi płatności online.
 8. Użytkownicy korzystający z systemu e-płatności do realizacji płatności online, każdorazowo dokonujący przynajmniej jednej płatności, obciążani są prowizją za płatność w wysokości wskazanej w Regulaminie Autopay, znajdującym na stronie internetowej Autopay służącej do wykonania płatności.
 9. Autopay jest niezależnym administratorem danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w celu świadczenia obsługi płatności online. W celu skorzystania z usług Autopay niezbędne jest podanie danych osobowych Użytkownika.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Limit jednorazowej płatności zleconej przez Użytkownika za pomocą bramki płatniczej to 1.000,00 euro.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Mają Państwo prawo do składania reklamacji dotyczących dostępu oraz funkcjonowania Serwisów samoobsługowych.
 2. Reklamacje mogą̨ Państwo złożyć:
  a) korespondencyjnie: POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.; ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa,
  b) telefonicznie: 699 606 707
  c) poprzez email: bok@polenergia.pl
  d) osobiście w Biurze Obsługi Klientów.
 3. Reklamacje, wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, prosimy zgłaszać́ niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.
 4. Państwa reklamacje, związane ze świadczeniem usługi Serwisów samoobsługowych, rozpatrzymy w terminie do 14 dni.

 

§ 9 Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez POLD danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli zmienimy treść Regulaminu – zamieścimy w Serwisach samoobsługowych jego nową treść́ oraz poinformujemy Państwa o tym poprzez e-mail na 14 dni przed wejściem zmian w życie. Jeżeli nie zgodzą̨ się̨ Państwo na zmianę̨ – mogą̨ Państwo zrezygnować́ z Serwisów samoobsługowych, bez ponoszenia kosztów. Rezygnacja z Serwisów samoobsługowych następuje na podstawie § 4 ust. 5 i6.
 2. POLD nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych Użytkownika, niewłaściwego działania oprogramowania dostarczanego przez podmioty trzecie, przerw w dostępie do Internetu przez Użytkownika albo przerw w dostępności Serwisów spowodowanych okolicznościami nie leżącymi po stronie POLD .
 3. POLD nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.
 4. Regulamin znajdą Państwo na www.mojapolenergia.pl oraz w Serwisach samoobsługowych.
 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn zm.), ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.), ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.).
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, POLD ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
 7. Regulamin w obecnej treści obowiązuje od 12.09.2023 r.

 

Pobierz Regulamin

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania